هندسه مقدماتی/ذوزنقه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ذوزنقه، شکلی است چهارضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی هستند.

در این شکل، زوایای مجاور به دو ضلع غیر موازی با هم مکمل اند.

یک ذوزنقه