هندسه مقدماتی/شش‌ضلعی‌منتظم

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

شش‌ضلعی‌منتظم٬یک‌نوع چندضلعی‌منتظم است که دارای شش‌ضلع و زاویه‌برابر است.زاویه‌داخلی شش‌ضلعی‌منتظم دوبرابر زاویه خارجی‌او است.اگر شش‌ضلعی‌منتظم در دایره محاط‌شود،۶کمان‌مساوی که‌مجموع ام برابر با°۳۶۰درجه می‌شود ایجاد‌می‌کند.

یک شش ضلعی منتظم

محیط و مساحت[ویرایش]

محیط[ویرایش]

محیط ‌چندضلعی‌منتظم همیشه بر اساس این‌رابطه نوشته می‌گردد.

a=اندازه ضلع چندضلعی

n=تعداد اضلاع چندضلعی

محیط شش‌ضلعی‌منتظم بر اساس این رابطه نوشته می‌گردد

مساحت[ویرایش]

مساحت یک شش‌ضلعی‌منتظم این‌گونه است که اگر به شش مثلث تقسیم کنیم٬آن شش مثلث هم‌مساحت و هم‌اندازه هستند و هر شش مثلث مثلث‌متساوی‌الاضلاع است.

مساحت شش‌ضلعی‌منتظم بر اساس این رابطه نوشته می‌گردد

مساحت شش ضلعی منتظم با فرمول مساحت چندضلعی هم بدست می آید که با فرمول فوق برابر است