ویکی‌مدرسه/المپیاد ریاضی/دورهٔ تابستانی المپیاد ریاضی ایران/آزمون خلاقیت ۱۳۸۸/خوشهٔ نامتناهی/در مورد مسألهٔ «خوشهٔ نامتناهی» (مجتبی تفاق)