ویکی‌کتاب:آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی/۲۰۱۵/مارس

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

بایگانی آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
۲۰۱۵


آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
۹ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۸۴ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۱۶۱ ۹۰۹ ۸٬۲۶۹ ۲۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
۱۰ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۹۷ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۱۸۰ ۹۰۹ ۸٬۲۷۸ ۲۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
۱۱ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۹۸ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۱۸۸ ۹۰۹ ۸٬۲۸۱ ۲۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳
۱۲ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۹۸ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۱۸۹ ۹۰۹ ۸٬۲۸۸ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
۱۳ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۹۹ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۱۹۶ ۹۰۹ ۸٬۲۹۸ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
۱۴ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۹۹ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۲۰۲ ۹۰۹ ۸٬۳۰۳ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
۱۵ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۵۰۳ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۲۱۰ ۹۰۹ ۸٬۳۰۸ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
۱۶ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۵۰۴ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۲۱۴ ۹۰۹ ۸٬۳۱۱ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
۱۷ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۵۱۶ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۲۳۹ ۹۰۹ ۸٬۳۱۹ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
۱۸ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۰۴ ۱٬۸۲۵ ۵۵٬۱۵۸ ۹۰۹ ۸٬۳۲۲ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۱۹ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۱۰ ۱٬۸۲۹ ۵۵٬۱۷۷ ۹۰۹ ۸٬۳۲۴ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
۲۰ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۱۵ ۱٬۸۳۰ ۵۵٬۱۸۸ ۹۰۹ ۸٬۳۲۸ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴
۲۱ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۲۴ ۱٬۸۳۰ ۵۵٬۲۰۳ ۹۰۹ ۸٬۳۳۷ ۲۸ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۴
۲۳ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۳۵ ۱٬۸۳۰ ۵۵٬۲۴۶ ۹۰۹ ۸٬۳۴۵ ۲۸ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴
۲۴ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۵۰ ۱٬۸۳۱ ۵۵٬۲۸۷ ۹۰۹ ۸٬۳۴۹ ۲۹ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴
۲۵ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۷۵ ۱٬۸۳۴ ۵۵٬۳۴۷ ۹۰۹ ۸٬۳۵۵ ۲۹ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴
۲۶ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۷۹ ۱٬۸۳۳ ۵۵٬۴۳۲ ۹۰۹ ۸٬۳۵۷ ۲۹ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۷ فروردین ۱۳۹۴
۲۷ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۸۱ ۱٬۸۳۳ ۵۵٬۴۷۵ ۹۰۹ ۸٬۳۶۳ ۲۶ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴
۲۸ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۹۰ ۱٬۸۳۳ ۵۵٬۵۰۶ ۹۰۹ ۸٬۳۶۹ ۲۶ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴
۲۹ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۹۵ ۱٬۸۳۳ ۵۵٬۵۲۶ ۹۰۹ ۸٬۳۷۴ ۲۶ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۳۰ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۰۵ ۱٬۸۳۳ ۵۵٬۵۴۱ ۹۰۹ ۸٬۳۸۲ ۲۲ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰