ویکی‌کتاب:آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی/۲۰۱۵/مه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

بایگانی آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
۲۰۱۵


آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
۹ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۶۹۰ ۱٬۹۶۲ ۵۸٬۰۲۲ ۹۰۸ ۸٬۵۷۲ ۱۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۰ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۶۹۸ ۱٬۹۶۲ ۵۸٬۰۳۴ ۹۰۸ ۸٬۵۷۸ ۱۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۱ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۰۲ ۱٬۹۶۲ ۵۸٬۰۶۰ ۹۰۸ ۸٬۵۸۱ ۱۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۲ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۰۵ ۱٬۹۶۲ ۵۸٬۰۶۸ ۹۰۸ ۸٬۵۸۴ ۲۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۳ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۱۸ ۱٬۹۶۵ ۵۸٬۰۹۴ ۹۰۸ ۸٬۵۹۱ ۲۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۴ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۳۰ ۱٬۹۶۶ ۵۸٬۲۱۲ ۹۰۸ ۸٬۵۹۳ ۲۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۵ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۳۷ ۱٬۹۶۶ ۵۸٬۲۲۷ ۹۰۸ ۸٬۶۰۰ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۶ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۴۰ ۱٬۹۶۶ ۵۸٬۲۴۱ ۹۰۸ ۸٬۶۰۳ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۷ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۴۷ ۱٬۹۶۸ ۵۸٬۲۵۷ ۹۰۸ ۸٬۶۰۹ ۲۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۸ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۵۵ ۱٬۹۷۰ ۵۸٬۲۷۱ ۹۰۸ ۸٬۶۱۷ ۱۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۹ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۶۰ ۱٬۹۷۲ ۵۸٬۲۹۳ ۹۰۸ ۸٬۶۲۲ ۱۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۰ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۶۴ ۱٬۹۷۲ ۵۸٬۳۱۵ ۹۰۸ ۸٬۶۲۴ ۱۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۱ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۶۶ ۱٬۹۷۱ ۵۸٬۳۴۱ ۹۰۸ ۸٬۶۲۶ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴
۲۲ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۷۴ ۱٬۹۷۱ ۵۸٬۳۶۶ ۹۰۸ ۸٬۶۲۸ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴
۲۳ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۹٬۷۸۳ ۱٬۹۷۶ ۵۸٬۴۱۶ ۹۰۸ ۸٬۶۳۳ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴
۲۴ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۹۳ ۱٬۹۸۴ ۵۸٬۴۷۰ ۹۰۸ ۸٬۶۴۰ ۱۴ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴
۲۵ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۷۹۸ ۱٬۹۸۴ ۵۸٬۴۹۲ ۹۰۸ ۸٬۶۴۵ ۱۴ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴
۲۶ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۰۹ ۱٬۹۸۶ ۵۸٬۵۱۱ ۹۰۸ ۸٬۶۵۳ ۱۴ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴
۲۷ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۱۵ ۱٬۹۸۹ ۵۸٬۵۵۴ ۹۰۸ ۸٬۶۵۶ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴
۲۸ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۲۴ ۱٬۹۹۱ ۵۸٬۵۸۹ ۹۰۸ ۸٬۶۶۳ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴
۲۹ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۲۷ ۱٬۹۹۷ ۵۸٬۶۰۹ ۹۰۸ ۸٬۶۶۶ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴
۳۰ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۳۶ ۲٬۰۰۱ ۵۸٬۶۴۱ ۹۰۸ ۸٬۶۷۳ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
۳۱ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۸۴۱ ۲٬۰۰۲ ۵۸٬۶۷۵ ۹۰۸ ۸٬۶۷۹ ۱۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰