ویکی‌کتاب:آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی/۲۰۱۵/ژوئیه

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

بایگانی آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
۲۰۱۵


آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴
۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۶۵ ۲٬۰۳۴ ۶۰٬۶۳۹ ۹۰۸ ۹٬۱۲۱ ۵۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴
۲ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۷۱ ۲٬۰۳۴ ۶۰٬۷۰۴ ۹۰۸ ۹٬۱۲۴ ۵۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴
۳ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۷۶ ۲٬۰۳۴ ۶۰٬۷۴۰ ۹۰۸ ۹٬۱۲۹ ۴۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴
۴ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۸۴ ۲٬۰۳۴ ۶۰٬۷۹۹ ۹۰۸ ۹٬۱۳۷ ۴۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴
۵ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۸۵ ۲٬۰۳۵ ۶۰٬۸۲۷ ۹۰۸ ۹٬۱۳۸ ۴۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴
۶ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۹۵ ۲٬۰۳۵ ۶۰٬۸۹۲ ۹۰۸ ۹٬۱۴۳ ۴۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴
۷ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۹۷ ۲٬۰۳۷ ۶۰٬۹۰۹ ۹۰۸ ۹٬۱۴۵ ۴۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴
۸ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۰۲ ۲٬۰۴۲ ۶۰٬۹۸۸ ۹۰۸ ۹٬۱۵۰ ۴۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴
۹ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۱۴ ۲٬۰۴۲ ۶۱٬۰۷۵ ۹۰۸ ۹٬۱۵۵ ۳۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴
۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۹۸ ۲٬۰۲۷ ۶۱٬۱۲۴ ۹۰۸ ۹٬۱۵۷ ۳۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴
۱۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۳۹۸ ۲٬۰۲۷ ۶۱٬۱۳۷ ۹۰۸ ۹٬۱۵۹ ۳۹ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴
۱۲ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۰۰ ۲٬۰۲۷ ۶۱٬۱۴۲ ۹۰۸ ۹٬۱۶۱ ۳۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴
۱۳ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۲۵ ۲٬۰۲۸ ۶۱٬۳۷۹ ۹۰۸ ۹٬۱۷۰ ۳۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴
۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۳۹ ۲٬۰۲۹ ۶۱٬۵۱۶ ۹۰۸ ۹٬۱۷۳ ۳۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴
۱۵ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۵۵ ۲٬۰۳۱ ۶۱٬۵۹۴ ۹۰۸ ۹٬۱۷۶ ۳۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۴
۱۶ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۴۹۷ ۲٬۰۳۴ ۶۱٬۷۵۹ ۹۰۸ ۹٬۱۷۷ ۳۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴
۱۷ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۵۰۶ ۲٬۰۵۱ ۶۱٬۹۲۲ ۹۰۸ ۹٬۱۷۷ ۳۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۴
۱۸ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۰٬۵۲۷ ۲٬۰۶۰ ۶۲٬۱۳۵ ۹۰۸ ۹٬۱۸۰ ۲۷ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴
۱۹ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۲۵۱ ۲٬۰۶۲ ۶۲٬۹۷۳ ۹۰۸ ۹٬۱۸۲ ۲۷ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴
۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۳۴ ۲٬۰۶۲ ۶۳٬۱۹۲ ۹۰۸ ۹٬۱۸۷ ۲۷ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴
۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۵۲ ۲٬۰۷۰ ۶۳٬۲۶۱ ۹۰۸ ۹٬۱۹۰ ۲۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۵۶ ۲٬۰۶۹ ۶۳٬۲۹۶ ۹۰۸ ۹٬۱۹۲ ۲۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۵۸ ۲٬۰۷۱ ۶۳٬۳۱۶ ۹۰۸ ۹٬۱۹۳ ۲۶ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴
۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۵۶ ۲٬۰۷۱ ۶۳٬۳۵۵ ۹۰۸ ۹٬۲۰۰ ۲۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
۲۵ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۵۸ ۲٬۰۷۱ ۶۳٬۳۶۷ ۹۰۸ ۹٬۲۰۲ ۲۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
۲۶ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۶۰ ۲٬۰۷۰ ۶۳٬۳۷۵ ۹۰۸ ۹٬۲۰۵ ۲۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴
۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۶۰ ۲٬۰۷۰ ۶۳٬۳۸۹ ۹۰۸ ۹٬۲۰۵ ۲۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
۲۸ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۶۴ ۲٬۰۷۵ ۶۳٬۴۱۳ ۹۰۸ ۹٬۲۰۶ ۲۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۷۰ ۲٬۰۷۴ ۶۳٬۴۳۳ ۹۰۸ ۹٬۲۱۲ ۲۵ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴
۳۰ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۷۷ ۲٬۰۷۴ ۶۳٬۴۴۷ ۹۰۸ ۹٬۲۱۶ ۲۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴
۳۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱٬۴۸۱ ۲٬۰۷۴ ۶۳٬۴۶۱ ۹۰۸ ۹٬۲۱۸ ۲۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰