فرهنگ نجوم/منظومه شمسی/زمین/میدان مغناطیسی زمین

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

این اثر با همکاری کاربران تکمیل می‌شود.
ابتدا در جریان گفتگوهای دیگران قرار بگیرید.

فعالیت های زمین شناختی میدان مغناطیسی زمین شفق های قطبی
فرهنگ نجوم


هر یک از دو قطب میدان مغناطیس زمین را قطب مغناطیسی می‌نامند که شامل قطب شمال مغناطیسی و قطب جنوب مغناطیسی است.

سپر مغناطیس سطح زمین از ذرات باردار از باد خورشیدی محافظت میکند. و توسط جریان الکتریکی واقع در نقاط گوناگون از کره زمین ایجاد می‌شود.
ثبات میدان مغناطیسی
شبیه سازی متقابل میدان مغناطیسی زمین و میدان مغناطیسی بین سیاره‌ای
میدان مغناطیسی دور محور اصلی شمال در سال ۲۰۰۰.