پرش به محتوا

نگاهی به ریاضیات پیشرفته/تابع لگاریتمی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

تابع لگاریتمی،تابعی است که در آن مجموعه های لگاریتمی در نمودار تابعی به نمایش می گذارد.در تابع لگاریتمی،تمام ریشه های اعداد را محاسبه می کنیم و در تابع لگاریتمی نشان می دهیم.این نوع تابع برای لگارتیم بسیار کاربردی است.

تعریف

[ویرایش]

توابع لگاریتمی معکوس توابع نمایی هستند و هر تابع نمایی را می توان به صورت لگاریتمی بیان کرد. به طور مشابه، تمام توابع لگاریتمی را می توان به صورت نمایی بازنویسی کرد. لگاریتم ها واقعاً مفید هستند و به ما اجازه می دهند با اعداد بسیار بزرگ کار کنیم و در عین حال اعدادی با اندازه بسیار قابل کنترل تر را دستکاری کنیم.

قانون کل

[ویرایش]

در تابع لگاریتمی اگر تابع ما برحسبfباشد وxعدد ریشه یابی باشد وaعدد لگارتیم بایشد وyریشه آن عدد باشد به صورت زیر می نویسیم.

مثال:

[ویرایش]
در تابع لگاریتمیx=250،لگارتیم آن را پیدا کنید به شربط آنکه ریشه لگاریتمی برابر با10 باشد
[ویرایش]

ابتدا رابطه را می نویسیمو در اینجا عددyعدد مجهول است.

بعد چون ۲۵۰ بین عدد۱۰۰و۱۰۰۰است پس باید ریشه آن بین عدد۲و۳باشد و به عدد۱۰۰نزدیک تر است. پس جواب برابر با این رابطه است:

اثبات:

[ویرایش]

فرم تابع

[ویرایش]

فرم تابع لگاریتمی به همراه حل به این شکل است

منابع

[ویرایش]

https://www.mathsisfun.com

https://www.cliffsnotes.com