ویکی‌کتاب:الگوها/الگوهای نگهداری

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد


الگو نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در مقاله
{{پارسی سره}}
بحث الگو
نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.
در متن کتاب از واژه های پارسی سره استفاده شده است
{{کتاب نو}}
بحث الگو
کتابی که تازه ایجاد شده است
{{فار}}
بحث الگو
نویسنده یا نویسندگان این کتاب به منظور فرانسوی‌زدایی از زبان فارسی، ماه‌های میلادی (عیسوی) را به جای تلفظ فارسی ایرانی به صورت تلفظ فارسی افغانی نوشته‌اند
کتابی که در آن از ماه‌های میلادی به پارسی افغان استفاده شده است
{{پیش‌نویس کتاب}}
بحث الگو
کتابی که در هنوز کامل نشده، نیاز به ویرایش دارد و به صورت پیش‌نویس است
{{کتاب کوچک}}
بحث الگو
کتابی که تنها یک صفحه دارد و یا باید حذف شده یا تکمیل شود
{{تصحیح عنوان}}
بحث الگو
کتابی که عنوان آن باید تغییر کند
{{تمیزکاری}}
بحث الگو
صفحه‌ای که محتوای آن باید تمیزکاری شود
{{ویکی‌سازی}}
بحث الگو
صفحه‌ای که محتوای آن باید ویکی‌سازی شود
{{بخش}}
بحث الگو
صفحه‌ای که باید به چند زیرصفحه بخش‌بندی شود
{{شبیه به یک کلاس}}
بحث الگو
صفحه‌ای که شبیه به تکلیف یک کلاس است و با کمک دانشجویان یا دانش‌آموزان تکمیل می‌شود
{{تصویر-نیاز}}
بحث الگو
درخواست برای استفاده از نگاره‌های بیشتر
{{نظرسنجی}}
بحث الگو
درخواست برای ویرایش و خارج کردن از حالت نظرسنجی
{{بازنویسی}}
بحث الگو
درخواست بازنویسی صفحه
{{مداوم}}
بحث الگو

این اثر با همکاری کاربران تکمیل می‌شود.
ابتدا در جریان گفتگوهای دیگران قرار بگیرید.

تکمیل با همکاری کاربران
{{نامزد حذف}}
بحث الگو
نامزد کردن یک صفحه برای حذف