پرش به محتوا

ترجمه عامل‌های انسانی در فناوری اطلاعات

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

Human Factors in Information Technology


هدف این کتاب ارائه ترجمه فارسی کتاب عامل های انسانی در فناوری اطلاعات است

این کتاب مجموعه مقاله‌هایی در رابطه با نقش عامل های انسانی می باشد

نام کتاب اصلی:

Humane interfaces: questions of method and practice in cognitive technology

گردآورندگان کتاب اصلی

Jonathon P. Marsh, Barbara Gorayska, and Jacob Mey

ناشر کتاب اصلی

North Holland, 1999, ISBN 0444828745

فهرست

فصل اول: INVESTIGATIONS IN COGNITIVE TECHNOLOGY

  بخش اول
  بخش دوم
  بخش سوم
  ترجمه کامل

فصل دوم: ?CAN WE CHANGE OUR MINDS

  بخش اول
  بخش دوم
  بخش سوم
  ترجمه کامل

فصل سوم: COMPUTERS AND PSYCHOSIS

  بخش اول

فصل چهارم:THE NATURAL AND THE ARTIFICIAL IN LANGUAGE AND TECHNOLOGY

  بخش اول
  ترجمه کامل فصل چهار
  ترجمه کامل فصل چهار - فایل PDF


فصل پنج: UNDERSTANDING USERS


 بخش اول
  بخش دوم

فصل شش: THE CYBORG'S DILEMMA

     ترجمه کامل

فصل هفت: COGNITIVE TOOLS RECONSIDERED

  بخش اول
  بخش دوم
  ترجمه کامل فصل هفت

ترجمه کامل فصل هفت
فصل هشت: THE MEETING PLACE OF COGNITION AND TECHNOLOGY

  ترجمه کامل فصل هشتم
  بخش اول
  بخش دوم

فصل نه: HONESTY OF AFFORDANCE

  ترجمه کامل فصل نهم
  بخش اول

فصل ده: THE DESIGN OF COGNITIVE TOOLS

  بخش اول
  ترجمه کامل  

فصل یازده: CYBERSPACE BIONICS

  بخش اول
  بخش دوم
  ترجمه کامل(بخش اول و دوم)

فصل دوازده: COGNITIVE SPACE

  بخش اول

ترجمه کامل فصل دوازده

فصل سیزده: ON WHY THE BLIND LEADING THE BLIND IS A GOOD IDEA

  بخش اول
  بخش دوم

فصل چهارده: ...BETWEEN THE IDEA AND THE REALITY

  بخش اول
  بخش دوم

فصل پانزده: COMPUTER ENVIRONMENTS DESIGNED TO PROMOTE COGNITIVE CHANGE THROUGH THE DEVELOPMENT OF WELL REASONED RECOMMENDATIONS

  بخش اول
  بخش دوم
  بخش سوم

فصل شانزده: EVOLUTION OF MAN'S NEEDS AND TECHNOLOGICAL PROGRESSION

  بخش اول
  بخش دوم

فصل هفده: SUCCESSFUL TECHNOLOGY MUST SUCCESSFUL TECHNOLOGY MUST COGNITIVE SKILLS

  بخش اول
  بخش دوم
  ترجمه کامل فصل هفده

فصل هیجده: PALMTOP REMINDING DEVICES

  بخش اول

ترجمه کامل فصل 18

  بخش دوم

فصل نوزده: A USER-DESIGNED CONTEXTUALISATION METHOD FOR AN ARGUMENTATION SUPPORT TOOL

  بخش اول

فصل بیست: COGNITION ORIENTED SOFTWARE VERIFICATION

  بخش اول
  بخش دوم
  بخش سوم

ترجمه کامل فصل 20