رابط‌های انسانی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مراحل توسعه ویکی‌کتاب
پراکنده:00%.svg در دست توسعه:25%.png نیمه‌کامل:50%.png توسعه‌یافته:75%.png نوشتهٔ جامع:100 percent.svg
فهرست:
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم
فصل یازدهم (ناقص شده است)
فصل دوازدهم
فصل سیزدهم
فصل چهاردهم
فصل پانزدهم
فصل شانزدهم
فصل هفدهم
فصل هجدهم
فصل نوزدهم
فصل بیستم

رابط‌های انسانی: پرسش‌هایی پیرامون شیوه و روش فناوری شناختی

این ای‌بوک در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشتمل بر ۲۰ فصل می‌باشد.

نام کتاب اصلی:

Human interfaces: questions of method and practice in cognitive technology

گردآورندگان کتاب اصلی

Jonathon P. Marsh, Barbara Gorayska, and Jacob Mey

ناشر کتاب اصلی

North Holland, 1999, ISBN 0444828745

ویراستاران: کاربران ویکی‌کتاب

فهرست مطالب

 • فصل یک

50%.pngفصل اول

 • فصل دو

50%.pngفصل دوم

25%.pngبخش دوم

75%.pngبخش سوم

 • فصل سه

100%.pngفصل سوم

 • فصل چهار

75%.pngفصل چهارم

 • فصل پنج

25%.pngبخش اول

بخش دوم

 • فصل شش

75%.pngفصل ششم

 • فصل هفت

25%.pngبخش اول

بخش دوم

 • فصل هشت

50%.pngفصل هشتم

 • فصل نه

25%.pngفصل نهم

 • فصل ده

25%.pngفصل دهم

 • فصل یارده

25%.pngبخش دوم

 • فصل دوازده

75%.pngفصل دوازدهم

 • فصل سیزده

75%.pngفصل سیزدهم

 • فصل چهارده

50%.pngفصل چهاردهم

 • فصل پانزده

25%.pngبخش اول

۲

بخش دوم

بخش سوم

 • فصل شانزده

25%.pngفصل شانزدهم

 • فصل هفده

فصل هفدهم

 • فصل هجده

25%.pngفصل هجدهم

 • فصل نوزده

75%.pngبخش اول

 • فصل بیست

75%.pngبخش اول