پرش به محتوا

رابط‌های انسانی

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
مراحل توسعه ویکی‌کتاب
پراکنده: در دست توسعه: نیمه‌کامل: توسعه‌یافته: نوشتهٔ جامع:
فهرست:
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم
فصل یازدهم (ناقص شده است)
فصل دوازدهم
فصل سیزدهم
فصل چهاردهم
فصل پانزدهم
فصل شانزدهم
فصل هفدهم
فصل هجدهم
فصل نوزدهم
فصل بیستم

رابط‌های انسانی: پرسش‌هایی پیرامون شیوه و روش فناوری شناختی

این ای‌بوک در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشتمل بر ۲۰ فصل می‌باشد.

نام کتاب اصلی:

Human interfaces: questions of method and practice in cognitive technology

گردآورندگان کتاب اصلی

Jonathon P. Marsh, Barbara Gorayska, and Jacob Mey

ناشر کتاب اصلی

North Holland, 1999, ISBN 0444828745

ویراستاران: کاربران ویکی‌کتاب

فهرست مطالب

 • فصل یک

فصل اول

 • فصل دو

فصل دوم

بخش دوم

بخش سوم

 • فصل سه

فصل سوم

 • فصل چهار

فصل چهارم

 • فصل پنج

بخش اول

بخش دوم

 • فصل شش

فصل ششم

 • فصل هفت

بخش اول

بخش دوم

 • فصل هشت

فصل هشتم

 • فصل نه

فصل نهم

 • فصل ده

فصل دهم

 • فصل یارده

بخش دوم

 • فصل دوازده

فصل دوازدهم

 • فصل سیزده

فصل سیزدهم

 • فصل چهارده

فصل چهاردهم

 • فصل پانزده

بخش اول

۲

بخش دوم

بخش سوم

 • فصل شانزده

فصل شانزدهم

 • فصل هفده

فصل هفدهم

 • فصل هجده

فصل هجدهم

 • فصل نوزده

بخش اول

 • فصل بیست

بخش اول