حل تمرین نظریه زبانها و ماشینها/فصل سوم/حل تمرین بخش ۳-۲