راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/الفبا/ج

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد

ج

:jādde: جادّه


:jūrāb:جوراب
نام حرف  واکه‌های بلند   واکه‌های کوتاه
ج جا - جو - جی جَ - جِ - جُ
jīm jī - jū - jā jo - je - jaپیوند به بیرون[ویرایش]