راهنمای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان/جواب تمرین‌ها

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
واژه نامه تعارف و اصطلاح آموزِشِ‮ ‬زَبانِ‮ ‬فارسی‮ فارسی عامیانه


درس یک[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۵–۱ (من) ـ (هستم)

تمرین ۲ - سؤال ۵–۱ (من) ـ (هستم)

تمرین ۳ - سؤال ۱. لیلا خانم ۲. آرَش آقا ۳. هومَن آقا ۴. سارا خانم ۵. فرشته خانم

تمرین ۴ - سؤال ۱. (ایرانی)(است) ۲. (ژاپنی)(هستم) ۳. (کارمند)(است) ۴. (راننده)(است) ۵. (انگلیسی)(هستم)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (سه) ۲. (دُو) ۳. (پنج) ۴. (چهار) ۵. (شش)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (او) ۲. (من) ۳. (من) ۴. (آرش آقا) ۵. (او)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (او هومَن آقا است) ۲. (مینا خانم دانشجو است) ۳. (من ژاپنی هستم) ۴. (من یومیکو سوزوکی هستم) ۵. (او لیلا شایانی است)

درس دو[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (هستم) ۲. (است) ۳. (هستیم) ۴. (هستند) ۵. (است) ۶. (هستید)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (من)(معلّم)(هستم) ۲. (من)(کارمند)(هستم)۳. (او)(ژاپنی)(است) ۴. (آنها)(دانشجو)(هستند) ۵. (من)(راننده)(هستم)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (آنها) (ایرانی) (هستند) ۲. (ما) (چینی) (هستیم) ۳. (او) (انگلیسی) (است)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (استاد) (سوزوکی) (هستند) ۲. (دکتر) (نوروزی) (هستند) ۳. (دکتر) (هومن سینایی) (هستند) ۴. (مهندس) (شایانی) (هستند) ۵. (دکتر) (سوزوکی) (هستند)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (دانشجو)(هستم) ۲. (چینی)(هستند) ۳. (معلّم)(است) ۴. (دانشجو)(هستیم)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (سه شنبه) ۲. (دو شنبه) ۳. (چهار شنبه) ۴. (پنجشنبه) ۵. (جمعه) ۶. (شنبه)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (ما) ۲. (ایشان) ۳. (شما) ۴. (پنجشنبه) ۵. (من) ۶. (او)

درس سه[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (نیستم) ۲. (نیست) ۳. (نیستند)۴. (نیستند) ۵. (نیستیم)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (من \ ما) (چینی) (هستم \ هستیم) - (ما \ من) (چینی) (نیستم \ نیستیم) ۲. (فرشته) (خانم) (معلّم) (است) - (فرشته) (خانم) (معلّم) (نیست) ۳. (آنها) (ایرانی) (هستند) - (آنها) (ایرانی) (نیستند) ۴. (من) (مینا) (هستم) - (من) (مینا) (نیستم) ۵. (من) (کارمند) (هستم) - (من) (کارمند) (نیستم)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (آب) ۲. (نان) ۳. (میوه) ۴. (لباس) ۵. (ساعت)

تمرین ۴ - سؤال ۱. من و سارا در خانه هستیم ۲. ما الان در کلاس هستیم ۳. هومن و آرش در دانشگاه هستند ۴. دکتر سینایی در شرکت است ۵. مهندس تهرانی در هتل است

تمرین ۵ - سؤال ۱. (کلاس) ۲. (دانشگاه) ۳. (هتل) ۴. (شرکت)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (شش و ربع) ۲. (هفت و نیم) ۳. (نه و یازده دقیقه) ۴. (هشت و ده دقیقه) ۵. (یک ربع به پنج)

درس ۴[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (دیروز) - (بودم) ۲. (دیروز) - (بود) ۳. (دیروز) - (بودند) ۴. (دیروز) - (بودیم) ۵. (دیروز) - (بودند)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (ما) - (نبودیم) ۲. (شایان) - (نبود) ۳. (هوا) - (نبود) ۴. (من) - (نبودم) ۵. (فرشته و فریبا) - (نبودند)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (قشنگ) (است) - (قشنگ) (نیست) ۲. (بزرگ) (است) - (بزرگ) (نیست) ۳. (خوشمزه) (است) - (خوشمزه) (نیست) ۴. (سرد) (است) - (سرد) (نیست) ۵. (مشکل) (است) - (مشکل) (نیست)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (نبود) ۲. (است) ۳. (نبود) ۴. (نیست) ۵. (بود) ۶. (نیست)

درس ۵[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. ساعتِ سارا رویِ میز است. ۲. لباسِ من رویِ صندلی است. ۳. دارویِ بچّه اینجاست. ۴. کیفِ تو تویِ کلاس است. ۵. بچّهٔ خانمِ سینایی تویِ آن اتاق است. ۶. جایِ من آنجاست.

تمرین ۲ - سؤال ۱. (کیفِ آقایِ سینایی) ۲. (ساعتِ مریم خانم) ۳. (نانِ هومن آقا) ۴. (لباسِ دوستِ مهتاب) ۵. (میوهٔ بچّهٔ خانمِ نوروزی)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (هشت) ۲. (صد) ۳. (ده) ۴. (دوازده) ۵. (نه)

تمرین ۴ - سؤال ۱. الو ببخشید، آنجا منزلِ آقایِ هومنِ سینایی است؟ ۲. دارویِ تو رویِ میزِ من بود. ۳. امروز صبح کلاسِ زبانِ فارسی چطور بود؟ ۴. جایِ آقایِ سوزوکی کجاست؟ ۵. غذایِ رستورانِ دانشگاهِ آنها خوشمزه نبود. ۶. من روزِ شنبه منزلِ خانمِ مهتابِ تهرانی بودم. ۷. تویِ کیفِ من شش هزار تومان هست. ۸. لباسِ تُو برایِ دانشگاه مناسب نیست. ۹. من دانشجویِ زبانِ فارسیِ دانشگاهِ تهران هستم. ۱۰. آن خانهٔ بزرگ مالِ دوستِ من است. ۱۱. کدام کلمه برایِ تویِ پرانتز مناسب است؟

تمرین ۵ - سؤال ۱. (چیست) ۲. (کجایی) ۳. (کیست) ۴. (چطور) ۵. (کجاست) ۶. (چند) ۷. (کدام)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (سرد) ۲. (ساعتِ) ۳. (مینا) ۴. (کارمندِ) ۵. (خوب) ۶. (خوشمزه) ۷. (آسان)

درس ۶[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (دوستَم) ۲. (بچّه اَش) ۳. (منزلِ تان) ۴. (بچّه اَت) ۵. (دارویَت) ۶. (خانه مان) ۷. (شرکتشان) ۸. (خواهر و برادرَم) ۹. (جمله تان) ۱۰. (پدرِتان)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (خواهرَم) (است) - ۲. (پدرَش) (است) - ۳ (پدرَش) (است) - ۴. (من) (هستم) - ۵. (برادرَم) (است)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (شمالیم) ۲. (دولتی) ۳. (کجایی) ۴. (خانوادگی) ۵. (چینی) ۶. (بارانی) ۷. (خصوصی)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (خانمَم) (شمال) - ۲. (پدرِ خانمم) (مَشهَد) - ۳. (شوهرم) (تَبریز) - ۴. (مادرم) (اصفهان) - ۵. (پدرَم) (شیراز)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (تا ساعتِ یازده و بیست دقیقه) (هستیم) - ۲. (تا ساعتِ هشت و نیم) (هستم) - ۳. (از ده و نیم) (هستند) - ۴. (از ساعتِ چهار و ربع) (است) - ۵. (تا ساعتِ یک ربع به نه) (بودند)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (اتاقَش) ۲. (خواهَرَم) ۳. (لباسَت) ۴. (معلّمم) ۵. (تلفّظَت)

درس ۷[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (من) (خوشحالم) - ۲. (آنها) (بلدند) - ۳. (متشکّرم) - ۴. (سارا و فرشته) (دولتند) - ۵. (ما) (تعطیلیم) - ۶. (آنها) (شرکتند) - ۷. (من) (شرکتم) - ۸. (ما) (دانشگاهیم) - ۹. (من) (منتظرم) - ۱۰. (تو) (مریضی)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (خانه‌ایم) - ۲. (تشنه‌ایم) - ۳. (خسته‌ام) - ۴. (گرسنه‌اند) - ۵. (خانه‌ام) - ۶. (فارسی ام) - ۷. (ژاپنی ام)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (دانشجویند) - ۲. (کجایند) - ۳. (مینویی) - ۴. (کجایی) - ۵. (اینجاییم) - ۶. (تویی) ۷. (تنهاست)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (منتظرِ پسرَت) - ۲. (منتظرِ تلفنِ خانمِتان) - ۳. (منتظرِ مادر بزرگِشان) - ۴. (منتظرِ تلفنِ شوهرِتان) - ۵. (منتظرِ بچّهٔ برادرم)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (کمی گرسنه‌ام) - ۲. (خیلی خوشمزه بود) - ۳. (کاملاً بلد است) - ۴. (تقریباً حاضرم) - ۵. (کاملاً درست است)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (جالب است) (جالب نیست) (جالب نیست) - ۲. (خوشمزه است) (خوشمزه نیست) (خوشمزه نیست) - ۳. (تمیز است) (تمیز نیست) (تمیز نیست) - ۴. (قشنگ است) (قشنگ نیست) (قشنگ نیست) - ۵. (مناسب است) (مناسب نیست) (مناسب نیست)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (تعطیل) - ۲. (بلد) - ۳. (حاضر) - ۴. (خوب) - ۵. (منتظرِ) - ۶. (مریض) - ۷. (بیرون)

آزمون درس ۱ تا ۷[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (آنها) ۲. (آنها) ۳. (او) ۴. (ما) ۵. (من) ۶. (تو)

تمرین ۲ - سؤال ۷. (هستند) ۸. (هستید) ۹. (هستم) ۱۰. (هستی) ۱۱. (است) ۱۲. (ست)

تمرین ۳ - سؤال ۱۳. (بلدند) ۱۴. (اصفهانم) ۱۵. (حاضری) ۱۶. (شرکتید) ۱۷. (گرسنه‌ایم)

تمرین ۴ - سؤال ۱۸. (دانشجویِ دانشگاهِ شیراز) ۱۹. (شمارهٔ تلفن) ۲۰. (چهار) ۲۱. (آقایِ ماهانی) ۲۲. (ساعتِ شش)

تمرین ۵ - سؤال ۲۳. (هتلتان) ۲۴. (شرکتم) ۲۵. (اتاقش) ۲۶. (هوایش) ۲۷. (دانشگاهمان)

تمرین ۶ - سؤال ۲۸. (چیست) ۲۹. (چند) ۳۰. (چیست) ۳۱. (چطور) ۳۲. (کجایی) ۳۳. (کجا) ۳۴. (کیست) ۳۵. (چند) ۳۶. (چند) ۳۷. (چطور) ۳۸. (کیست)

تمرین ۷ - سؤال ۳۹. (در شهرِ شما دانشگاه هست؟) - ۴۰. (من ژاپنی هستم) - ۴۱. (مادر و پدرَم در خانه‌اند) - ۴۲. (من سوزوکی هستم) - ۴۳. (من کارمندم) - ۴۴. (آن کتاب قیمتش ده هزار تومان بود) - ۴۵. (من کارمندِ دولتم)

تمرین ۸ - سؤال ۴۶. (ساعت یازده و ربع است) - ۴۷. (ساعت سه و نیم است) -. ۴۸ (ساعت هشت و نیم است) - ۴۹. (ساعت یک ربع به یک است) - ۵۰. (ساعت یک ربع به شش است)

درس ۸[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (رفتیم) ۲.(آمد) ۳. (تلفن کرد) ۴. (رفتند) ۵. (خوابید)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (ساعتِ دو آمدیم) ۲.(ساعتِ شش و نیم تلفن کردم) ۳. (ساعتِ نه و ربع رفت) ۴. (از ساعتِ یک ربع به یازده آمدیم) ۵. (سرِ ساعتِ تلفن کردم)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (با خانمِ سوزوکی رفتم) ۲. (با هواپیما رفتم) ۳. (با مادرم رفتم) ۴. (با ماشینش رفت) ۵. (با دوستم رفتم) ۶. (پیاده رفتیم) ۷. (تنها رفتم)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (تلفن نکردی - تلفن نکردم) ۲.(نیامدند - نیامدند) ۳. (نخوابید - نخوابید) ۴. (نرفتید - نرفتیم) ۵. (حمّام نکردی - حمّام نکردم)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (می‌رفتم) ۲.(می‌آمد) ۳. (بود) ۴. (می‌خوابیدم) ۵. (می‌رفتید) ۶. (ورزش می‌کردم)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (نمی‌رفتم) ۲.(نمی‌آمد) ۳. (نمی‌آمد) ۴. (تلفن نمی‌کرد) ۵. (نمی‌رفتم)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (تلفن کردم) ۲.(می‌رفتیم) ۳. (خوابیدم) ۴. (آمد) ۵. (بود)

تمرین ۸ - سؤال ۱. (منزل او در اصفهان است) ۲.(آقای ماهانی کارمند است) ۳. (با برادرش به خانهٔ آقایِ نوروزی آمد) ۴. (آقای ماهانی اهل تهران است) ۵. (روز پنجشنبه تلفن کرد) ۶. (روز جمعه آنها پیاده به پارک رفتند)

درس ۹[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. ساعت ۲. شاگردان ۳. روز ۴. دانشجو ۵. مهمانان ۶. کتاب

تمرین ۲ - سؤال ۱. (گرمتر) ۲. (سرد تر) ۳. (مشکلتر) ۴. (گرانتر) ۵. (تندتر) ۶. (بیشتر)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (کوچکتر) - (کوچکترین) ۲. (سردتر) - (سردترین) ۳. (گرمتر) - (گرمترین) ۴. (ارزانتر) - (ارزانترین) ۵. (گرانتر) - (گرانترین) ۶. (نزدیکتر) - (نزدیکترین) ۷. (دورتر) - (دورترین) ۸. (مشکلتر) - (مشکلترین) ۹. (قشنگتر) - (قشنگترین) ۱۰. (آسانتر) - (آسانترین) ۱۱. (کمتر) - (کمترین) ۱۲. (بیشتر) - (بیشترین)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (آسانتر) ۲. (زیباتر) ۳. (قشنگتر) ۴. (خوشمزه تر) ۵. (بهتر)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (ارزانتر) - (ارزانتر) - (ارزانترین) ۲. (زیباتر) - (زیباتر) - (زیباترین) ۳. (مشکلتر) - (مشکلتر) - (مشکلترین) ۴. (بهتر) - (بهتر) - (بهترین) ۵. (گرانتر) - (گرانترین)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (گرمتر) ۲. (زیباترین) ۳. (خوشمزه تر) ۴. (بزرگترین) ۵. (بهترین) ۶. (تندتر) ۷. (کوچکتر)

درس ۱۰[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (ماشینی) ۲. (غذایی) ۳. (ساعتی) ۴. (رنگی) ۵. (کسی) ۶. (چیزهایی)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (یک کیفِ سیاه) ۲. (یک لباسِ قرمز) ۳. (یک کارتِ تلفن) ۴. (یک لباس و کفشِ سفید) ۵. (یک خانهٔ گران و بزرگ)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (شاگردِ ساکتی) ۲. (شهرِ بزرگی) ۳. (هتلِ بدی) ۴. (فیلمِ جالبی) ۵. (آدمِ خوبی)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (هیچ رستوانی - رستورانی) ۲. (هیچ هتلی - هتلی) ۳. (هیچ پولی - پولی) ۴. (هیچ کارتی - کارتی) ۵. (هیچ مدرسه‌ای - مدرسه‌ای)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (قشنگ و بزرگی) ۲. (گرمی) ۳. (بدی) ۴. (ساکتی) ۵. (خوشمزه‌ای)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (را) ۲. (-) ۳. (را) ۴. (-) ۵. (-) ۶. (را) ۷. (را) ۸. (را) ۹. (-) ۱۰. (را) ۱۱. (را) ۱۲. (-)

درس ۱۱[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (می‌رود) ۲. (می‌رویم) ۳. (می‌رود) ۴. (می‌رویم) ۵. (می‌رود) ۶. (می‌رود)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (بر می‌گردند) ۲. (می‌خرم) ۳. (می‌بینیم) ۴. (می‌خوابم) ۵. (تلفن می‌کند) ۶. (دارد)۷. (می‌دهند) ۸. (رفتیم) ۹. (راه می‌روم)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (می‌روم - می‌خوریم) ۲. (می‌رود - بر می‌گردد) ۳. (درست می‌کنیم - می‌رویم) ۴. (می‌خوابم - کار می‌کنم) ۵. (می‌روند - می‌رسانند)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (نمی‌آیند) ۲. (کار نمی‌کند) ۳. (درست نمی‌کند) ۴. (نمی‌بینیم) ۵. (نمی‌خورد)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (نخوردم) ۲. (ندارم) ۳. (نداد) ۴. (نبود) ۵. () ۶. (نگفت)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (هیچ‌کس) ۲. (هیچ جا) ۳. (هیچ‌کدام) ۴. (هیچ وقت) ۵. (هیچ چیز)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (می‌خریم) ۲. (می‌آییم) ۳. (می‌دهم) ۴. (دارد) ۵. (رفتیم) ۶. (می‌خوابم) ۷. (رساند) ۸. (برمی گردم) ۹. (می‌بینم)

درس ۱۲[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (خوشحال شد) ۲. (خسته شدم) ۳. (خراب شد) ۴. (خراب شد) ۵. (خوب شد) ۶. (تعطیل شد) ۷. (گرسنه شدم)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (تعطیل می‌شود) ۲. (حاضر می‌شود) ۳. (تعطیل می‌شویم) ۴. (گرم می‌شود) ۵. (سرد می‌شود) ۶. (می‌شوم) ۷. (می‌شود) ۸. (می‌شود)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (روزِ اوّلِ فروردین است) ۲. (سه تا نان می‌خواهم) ۳. (یک هفته در تهران بودم) ۴. (بیست کیلو است) ۵. (دو تا بچّه دارم) ۶. (بیست سال دارم) ۷. (بیست کیلو وزن دارد) ۸. (تقریباً ده صفحه نوشتم) ۹. (یک کیلو می‌خواهم) ۱۰. (تقریباً صد کیلومتر راه است) ۱۱. (تقریباً صد متر راه است) ۱۲. (دو نفر آمدند) ۱۳. (سه جلد دارد) ۱۴. (تقریباً روزی سه ساعت درس می‌خوانم) ۱۵. (ده درجه بالایِ صفر است) ۱۶. (یک جفت کفش خریدم) ۱۷. (دو درجه تب دارد)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (اوّلین) ۲. (دوّمی) ۳. (اوّلِ) ۴. (اوّلین) ۵. (اوّلی - دوّمی) ۶. (اوّل)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (با - می‌نویسم) ۲. (از - می‌خواهی) ۳. (در - هستم) ۴. (با - می‌خورند) ۵. (به - می‌رویم)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (وزن من صد کیلو است/ من صد کیلو دارم) ۲. (مهتاب دو سال از من بزرگتر است) ۳. (من سه تا بچّه دارم) ۴. (ایشان تا دوساعتِ دیگر بر می‌گردند) ۵. (ده درجه زیرِ صفر است) ۶. (تقریباً هشت ساعت می‌خوابم) ۷. (بچّه یک درجه تب دارد) ۸. (تولّد مهتاب ششم فروردین است) ۹. (یکی نان دارم)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (چندمین) ۲. (چهارمین) ۳. (آخری) ۴. (اوّلین - دوّمی - سوّمی) ۵. (چندمین) ۶. (چندمی) ۷. (چَندُمِ) ۸. (دوّم) ۹. (دوّمِ)

درس ۱۳[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (برو - می‌روم) ۲. (بده - می‌دهم) ۳. (بخور - می‌خورم) ۴. (بخواب - می‌خوابم) ۵. (امضاء بکن - امضاء می‌کنم) ۶. (بنویس - می‌نویسم) ۷. (بکن - می‌کنم) ۸. (نگه دار - نگه می‌دارم)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (بنویس - بنویسید) ۲. (بیا - بیایید) ۳. (حاضر بشو - حاضر بشوید) ۴. (برسان - برسانید) ۵. (بخر - بخرید) ۶. (ببین - ببینید)۷. (بگیر - بگیرید) ۸. (بساز - بسازید) ۹. (معنی بکن - معنی بکنید) ۱۰. (باش - باشید) ۱۱. (تکرار کن - تکرار کنید)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (حرف بزنید) ۲. (نرو) ۳. (بیا) ۴. (یاد بگیرید) ۵. (نخوان) ۶. (نخر) ۷. (ننشین) ۸. (برسان) ۹. (نزن) تمرین ۴ - سؤال ۱. (می‌نویسی) ۲. (می‌شویی) ۳. (می‌رسانی) ۴. (درست می‌کنی) ۵. (تشکّر می‌کنی)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (ندارم) ۲. (درد می‌کند) ۳. (حرف می‌زند) ۴. (تشکّر می‌کند) ۵. (باز بودند)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (بخور) ۲. (باشید) ۳. (بخواب) ۴. (بشین) ۵. (برو) ۶. (برگرد) ۷. (بشوی) ۸. (بخوانید)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (به) ۲. (از) ۳. (با) ۴. (با - به) ۵. (از) ۶. (با) ۷. (به) ۸. (با) ۹. (با - به)

درس ۱۴[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (بخری) ۲. (بخرید) ۳. (بخرند) ۴. (بخرم) ۵. () ۶. (بخرد)

تمرین ۲ - سؤال ۱. (باشم) ۲. (منتظر باشیم) ۳. (بنویسم) ۴. (بخورم) ۵. (بکشم) ۶. (بکشم)

تمرین ۳ - سؤال ۱. (بنویسم) ۲. (برسانم) ۳. (ببینم) ۴. (عکس بگیرم) ۵. (عوض بکنم) ۶. (بگیری) ۷. (یاد بگیرید) ۸. (بخرم)

تمرین ۴ - سؤال ۱. (بکشد) ۲. (بیاید) ۳. (بنویسد) ۴. (بگوید) ۵. (عکس بگیرد)

تمرین ۵ - سؤال ۱. (درس بخوانم) ۲. (بروم) ۳. (برگردم) ۴. (ببینم) ۵. (درست بکنم)

تمرین ۶ - سؤال ۱. (می‌رسیم - نرسیم - برسیم) ۲. (بازی می‌کنی - بازی نکنم - بازی بکنم) ۳. (می‌روید - نرویم - برویم) ۴. (بر می‌گردی - بر نگردم - بر گردم) ۵. (می‌آید - نیاید - بیاید)

تمرین ۷ - سؤال ۱. (بگویم - می‌گفتم - می‌گفتم) ۲. (انتخاب کنی - انتخاب می‌کردی - انتخاب می‌کردی) ۳. (بنویسی - می‌نوشتی - می‌نوشتی) ۴. (بپرسی - می‌پرسیدی- می‌پرسیدی) ۵. (بخوریم - می‌خوردیم - می‌خوردیم) ۶. (بکشی - می‌کشیدی - می‌کشید) ۷. (بماند - می‌ماند - می‌ماند)

تمرین ۸ - سؤال ۱. (برسانی) ۲. (بخورد) ۳. (برگردید) ۴. (بروم) ۵. (بنویسید) ۶. (یاد بگیرید) ۷. (باشم)

آزمون درس ۸ تا ۱۴[ویرایش]

تمرین ۱ - سؤال ۱. (به) ۲. (از) ۳. (با) ۴. (در) ۵. (با) ۶. (به) ۷. (از) ۸. (با) ۹. (به) ۱۰. (از)

تمرین ۲ - سؤال ۱۱. (ساعتِ چند) ۱۲. (چکار)۱۳. (چه) ۱۴. (چند ساعت) ۱۵. (کجا) ۱۶. (کدام) ۱۷. (چطور) ۱۸. (چرا) ۱۹. (چند) ۲۰. (چه روزی)

تمرین ۴ - سؤال ۲۱. (تعطیل می‌شود) ۲۲. (بر گشتی) ۲۳. (می‌پرسیدی) ۲۴. (می‌خرم) ۲۵. (سیگار بکشد) ۲۶. (برسیم) ۲۷. (برو) ۲۸. (شستم) ۲۹. (دیدم) ۳۰. (عوض کنی) تمرین ۳ - سؤال ۳۱. (بر می‌گردم) ۳۲. (دارم) ۳۳. (خراب شد) ۳۴. (متوجّه نشدم) ۳۵. (نخریدیم)

تمرین ۵ - سؤال ۳۶. (خانهٔ ما به اینجا نزدیک است) ۳۷. (من همیشه اینجا می‌نشینم) ۳۸. (دیروز لیلا خانم را در خیابان دیدم) ۳۹. (من و دوستم دیروز به بانک رفتیم) ۴۰. (این خیابان خیلی خیابانِ شلوغی است)

تمرین ۶ - سؤال ۴۱. (باشد) ۴۲. (موفقّ باشید) ۴۳. (مبارک باشد) ۴۴. (انشااللّه) ۴۵. (خوش گذشت) ۴۶. (قابلِ شما را ندارد) ۴۷. (دستِ شما درد نکند) ۴۸. (نوش جان) ۴۹. (خوشوقتم) ۵۰. (چاره‌ای نیست)

جستارهای وابسته[ویرایش]

‬‬‬‬‬