پرش به محتوا

تاریخ ایران/ایلخانان مغول

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ايران باستان
ایران پیش از ورود آریایی‌ها
ایران پس از ورود آریایی‌ها
ایلامیان
ماد
هخامنشیان
سلوکیان
اشکانیان
ساسانیان
ايران بعد از اسلام
طاهریان
صفاریان
سامانیان
آل زيار
آل بویه
غزنویان
سلجوقیان
خوارزمشاهیان
ایلخانان مغول
تیموریان
صفویان
افشاریه
زندیه
قاجار
پهلوی
جمهوری اسلامی ایران

ایلخانان مغول در واقع فرزندان هلاکو خان و نوادگان چنگیز خونخوار بودند. هنگامی که چندین سال از مرگ چنگیز گذشت، قلمرو او پراکنده بود تا این که نوهٔ او هلاکو خان مامور شد فتوحات او را کامل کند او عباسیان را ازبین برد قلعه‌های اسماعیلیان را نابود کرد و ایران را از نظر سیاسی یکپارچه و متحد کرد. این حکومت با ظهور صفویان از بین رفت.

مسیرهای لشکرکشی سرداران ایلخانی به ایران
غازان خان حاکم مغول در حال خواندن قرآن
هلاکو خان و ملکه مسیحی‌اش دوقوز خاتون