تاریخ ایران/صفویان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ايران باستان
ایران پیش از ورود آریایی‌ها
ایران پس از ورود آریایی‌ها
ایلامیان
ماد
هخامنشیان
سلوکیان
اشکانیان
ساسانیان
ايران بعد از اسلام
طاهریان
صفاریان
سامانیان
آل زيار
آل بویه
غزنویان
سلجوقیان
خوارزمشاهیان
ایلخانان مغول
تیموریان
صفویان
افشاریه
زندیه
قاجار
پهلوی
جمهوری اسلامی ایران

صفویان یکی از حکومت های ایرانی هستند که توانستند برای اولین بار مذهب شیعه را رسمی کنند. جد صفویان شیخ صفی الدین اردبیلی نام داشت.صفویان با استفاده از نام جدشان مریدان او را جمع کرده و توانستند سپاهی تشکیل دهند(این افراد به قزلباش ها معروف بودند) و ایران را از هرج و مرج داخلی نجات داده و یکپارچه کنند.

صفویان به وسیله شاه اسماعیل اول به روی کار آمدند و با شاه عباس اول به اوج دوران خود رسیدند. جنگ چالدران در زمان شاه اسماعیل اول و در نزدیکی شهر خوی امروزی جنگ چالدران صورت گرفت. سرانجام این حکومت با بی لیاقتی آخرین پادشاهش از افغان ها شکست خورد و از صفحه روزگار محو گردید. حکومت صفویان از قبایل ترک شمال غربی ایران بودند که در اوایل حکومت بعد از انسجام و یکپارچگی که درکشور حاکم شد ‍‍‍‍‍‍پایتخت را به تبریز انتقال دادند و در کشور برای اولین بار یک مذهب یعنی شیعه به طور جدی به عنوان مذهب رسمی انتخاب شد. صفویان خود را صوفی و اهل عرفان معرفی میکردند.

نقشهٔ پادشاهی صفوی و امپراتوری عثمانی