تاریخ ایران/خوارزمشاهیان

ویکی‎کتاب، کتابخانهٔ آزاد
ايران باستان
ایران پیش از ورود آریایی‌ها
ایران پس از ورود آریایی‌ها
ایلامیان
ماد
هخامنشیان
سلوکیان
اشکانیان
ساسانیان
ايران بعد از اسلام
طاهریان
صفاریان
سامانیان
آل زيار
آل بویه
غزنویان
سلجوقیان
خوارزمشاهیان
ایلخانان مغول
تیموریان
صفویان
افشاریه
زندیه
قاجار
پهلوی
جمهوری اسلامی ایران

خوارزشاهیان چه کسانی بودند؟[ویرایش]

خوارزمشاهیان یکی از حکومت های پهناور ایران بودند که قبل از تشکیل حکومت زیر سایه ی سلجوقیان بودند بعد از ضعیف شدن سلجوقیان این حکومت را شکسته داده و حکومت خوارزمشاهیان را به وجود آوردند سرانجام این حکومت از مغول ها شکست خوردند و از بین رفتند.

چرا خوارزمشاهیان نام گرفتند؟[ویرایش]

این حکومت به دلیل این که در جنوب دریاچه آرال ناحیه خوارزم فرمانروایی می کردند خوارزمشاهیان نام گرفتند.

مسیر لشکرکشی‌های سرداران و پادشاهان خوارزمشاهی