ایرانیان و ترکان ماوراءالنهر از اسلام تا حمله مغول